Matkaehdot


Nämä ehdot ovat voimassa kaikissa Wild Adventures North:n retkissä, vaelluksissa ja koulutustapahtumissa.

1. TERMIT

Näissä ehdoissa:

  • retkistä, vaelluksista ja kursseista käytetään yhteisnimitystä "tuote"
  • tuotteeseen ilmoittautumisesta ja hakeutumisesta käytetään yhteisnimitystä "hakeutuminen"
  • tuotteeseen hakeutuvista ja osallistuvista henkilöistä käytetään yhteisnimitystä "asiakas"
  • tuotteisiin ennakkovalmistautumista tukevista tietopaketeista (esim. retkisuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, kartta, videot jne), joka toimitetaan asiakkaille ennen tuotteen alkamista, käytetään yhteisnimitystä "kirjallinen materiaali"
  • Wild Adventures North:n toimintaa ylläpitävistä henkilöistä ja yrityksistä käytetään yhteisnimitystä "järjestäjä"
  • verkkosivuilla tarkoitetaan sivustoa https://www.wildadventuresnorth.fi/ ja sen sisältöä

2. YLEISET MATKAEHDOT

Sovellamme tuotteilla Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KVV) Yleisiä matkapakettiehtoja. Toimintamme erityisluonteen vuoksi sovellamme alla olevia ehtoja, jotka korvaavat näiltä osin Yleisten matkapakettiehtojen vastaavat kohdat.

3. VOIMASSAOLO JA EHTOJEN MUUTOKSET

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Ehtoja tulee noudattaa, ellei muuta ole etukäteen sovittu.

Pidätämme oikeuden ehtojen muutoksiin.

4. SOPIMUS, HAKEUTUMINEN JA MAKSUT

Sopimus syntyy kun asiakas hakeutuu tuotteeseen verkkosivujen lomakkeella. Hakeutumisellaan asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Kun asiakas on hakeutunut tuotteeseen, järjestäjällä on oikeus valita tai olla valitsematta hänet mukaan. Valitut asiakkaat saavat tuotteen kirjallista materiaalia koskevan laskun (norm. 100€ sis. alv) (ks. myös 14. Alennushinnat), kun verkkosivuilla ilmoitettu tuotteen minimiosallistujamäärä on tullut täyteen. Maksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Mikäli tuotteen alkuun on alle 14vrk, maksu tulee suorittaa heti. Osallistumisoikeus tuotteeseen syntyy vasta, kun em. maksu on suoritettu. Maksua vastaan asiakkaalle toimitetaan kirjallinen materiaali tai osa myöhemmin täydentyvästä kirjallisesta materiaalista. Mikäli maksu laiminlyödään, on järjestäjällä oikeus purkaa sopimus ilman erillistä ilmoitusta.

Kirjallisen materiaalin hinta vähennetään tuotteen kokonaishinnasta. Loppuosa tuotteen hinnasta laskutetaan tuotteen päättymisen jälkeen niiltä asiakkailta, jotka osallistuivat tuotteeseen. Tuotteiden hinnat on ilmoitettu verkkosivuilla. Tuotteiden hinnat voivat muuttua, mutta asiakas on velvoitettu maksamaan vain sen hinnan, joka verkkosivuilla on ollut hakeutumisvaiheessa. Jos asiakas osallistuu vain osittain tuotteeseen (esim. poistuu kesken omasta halustaan, loukkaantumisen vuoksi tai järjestäjän määräämänä), hän on silti velvollinen maksamaan tuotteen koko hinnan.

Tuotteen hinnan lisäksi asiakas voi olla velvollinen maksamaan järjestäjälle muita kuluja (esim. järjestäjän varaamista palveluista, kuten majoituksista, aamiaisista, välinevuokrista, tilavuokrista, kuljetuksista ym). Muut kulut on ilmoitettu verkkosivuilla. Verkkosivuilla ilmoitetut muiden kulujen hinnat ovat arvioita eivätkä välttämättä vastaa lopullisia hintoja. Pidätämme oikeuden muiden kulujen muutoksiin (esim. jos kulut muuttuvat ryhmäkoon muutosten vuoksi, palveluntarjoajien tekemien hinnanmuutosten vuoksi tai jouduttaessa vaihtamaan palveluntarjoajaa toiseen vastaavaan palveluntarjoajaan).

Maksutapoja ovat tilisiirto, Epassi, Smartum ja Edenred.

5. PERUUTUS

Asiakkaalla on oikeus perua osallistumisensa tuotteeseen milloin tahansa. Peruminen tulee ilmoittaa järjestäjälle viipymättä kirjallisesti. Peruutustilanteessa asiakkaalta voidaan laskuttaa peruutusmaksu, jonka suuruus riippuu peruutuksen aiheuttamista kuluista (Laki matkapalveluyhdistelmistä 901/2017 15 §). Peruutusmaksu voi perustua esimerkiksi järjestäjän asiakkaalle varaamaan majoitukseen, jota ei voida enää perua. Jos peruutuksesta ei aiheudu järjestäjälle kuluja, peruutusmaksua ei laskuteta.

Järjestäjällä on oikeus perua tuotteen järjestäminen 7 vuorokautta ennen tuotteen alkamista, mikäli sen verkkosivuilla ilmoitettu minimiosallistujamäärä ei täyty. Järjestäjällä on oikeus perua tuotteen järjestäminen milloin tahansa, jos järjestäjä on ylivoimaisen esteen (esim. sairastumisen) vuoksi estynyt järjestämästä tuotetta. Peruminen ilmoitetaan asiakkaille kirjallisesti. Jos järjestäjä peruu tuotteen järjestämisen, asiakkailta ei laskuteta perumisen jälkeen mitään. Järjestäjä ei korvaa mitään peruutuksesta asiakkaalle koituneita kuluja.

Tuotteen kirjallisesta materiaalista suoritettua maksua ei palauteta asiakkaan peruutettua osallistumisensa tuotteeseen tai järjestäjän peruutettua tuotteen järjestämisen (ks. KKV:n ohjeistus koskien peruutusoikeutta digitaalisen sisällön tilaamisessa). Maksu voidaan palauttaa vain silloin, jos asiakas on tyytymätön kirjalliseen materiaaliin ja vaatii maksun palautusta tyytyväisyystakuuseen vedoten (ks. 9. Tyytyväisyystakuu). Asiakkaalla on oikeus siirtää kirjallisesta materiaalista suoritettu maksu koskemaan jotain toista tuotetta tai toisena ajankohtana järjestettävää tuotetta.

6. ASIAKKAAN KRITEERIT

Osallistuessaan tuotteeseen asiakas sitoutuu täyttämään seuraavat kriteerit:

  • Tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa haastavissakin olosuhteissa.
  • Fyysinen ja psyykkinen kuntosi on riittävä tuotteeseen osallistumiseen.
  • Sinulla ei ole sairauksia tai muita terveysongelmia, jotka haittaavat tuotteeseen osallistumista. Esimerkiksi liiallinen ylipaino tai vakavat selkä-, polvi- ja lonkkavaivat, mielenterveysongelmat, päihdeongelmat ja tasapaino-ongelmat ovat esteenä osallistumiselle.
  • Et käytä tuotteen aikana alkoholia humalanhakuisesti. Alkoholin kohtuullinen nauttiminen vaelluksilla ja retkillä on sallittua. Koulutustapahtumat ovat alkoholittomia.

Asiakkaan kriteerit on asetettu asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden vuoksi. Jos käy ilmi että asiakas ei täytä kriteereitä, järjestäjällä on oikeus määrätä asiakas keskeyttämään tuotteeseen osallistuminen ja poistumaan kohdealueelta. Päätöksen siitä täyttääkö asiakas osallistujan kriteerit tekee järjestäjä. Pidätämme oikeuden päätöksen muutokseen. Asiakas on itse vastuussa tuotteeseen osallistumisen keskeytymisestä koituvista kuluista (esim. moottorikelkka-, mönkijä- tai helikopterikyydin kulut).

7. MUUTOKSET

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden ohjelmiin (esim. aikatauluihin, reitteihin, palveluihin ja leiripaikkoihin). Muutoksilla ei ole vaikutusta vaelluksen hintaan.

Tuotteiden tapauksissa joihin sisältyy varaus- tai vuokratupia, emme takaa että onnistumme varaamaan jokaiselle asiakkaalle paikan tuvista. Mikäli tupia ei onnistuta varaamaan jokaiselle asiakkaalle, ilmoitamme asiasta verkkosivuilla vaellustuotteiden esittelysivuilla viipymättä.

8. HÄTÄTILANTEET

Hätätilanteessa noudatetaan järjestäjän turvallisuussuunnitelmaa sekä hätäkeskuksen ja viranomaisten ohjeita.

9. TYYTYVÄISYYSTAKUU

Kaikkia asiakkaita koskee tuotteita koskeva tyytyväisyystakuu. Jos asiakas ei ole tyytyväinen, hän voi tuotteen päättymisen jälkeen vaatia tuotteen hinnan palauttamista. Tuotteen päättymisen jälkeen asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta palautelomakkeella. Tyytymättömyys tulee ilmoittaa 7vrk sisässä tuotteen päättymisestä kirjallisesti. Tuotteen hinta palautetaan siltä osin, mihin asiakas ilmoittaa olevansa tyytymätön (esim. jos asiakas on tyytymätön koko tuotteeseen ml. kirjallinen materiaali, hänelle palautetaan tuotteen hinta kokonaisuudessaan).

Tyytyväisyystakuu kattaa vain järjestäjän toiminnasta johtuvan tyytymättömyyden (esim. järjestäjän ammattitaito, työpanos, käyttäytyminen, opastaminen, suunnittelu, toteutus, lainavarusteet jne).

Tyytyväisyystakuu ei kata tuotteen muita kuluja (ks. 4. Sopimus, hakeutuminen ja maksut).

Tyytyväisyystakuu ei kata tuotteen kohdealueen olosuhteita (esim. viranomaisten suositukset, keli, lumitilanne, vesitilanne, "kuutamovaelluksella ei näkynyt kuuta" tai "revontulivaelluksella ei näkynyt revontulia" jne).

10. VAKUUTUKSET

Järjestäjä ei vastaa asiakkaiden vakuutuksista. Asiakkaat ovat itse vastuussa siitä, että heillä on oma matkavakuutus, joka kattaa tuotteeseen osallistumisen.

Wild Adventures North:lla on yrityksen vastuuvakuutus.

11. KORVAUKSET

Järjestäjä ei korvaa mitään sattuneita vahinkoja, joita yrityksen vastuuvakuutus ei korvaa.

12. PALVELUIDEN OHJEET JA EHDOT

Asiakkaiden tulee noudattaa tuotteilla käytettävien palveluiden ohjeita ja ehtoja.

Ohjeet Metsähallituksen ylläpitämien varaustupien käyttäjille: https://www.luontoon.fi/tuvat/tupatyypit/ohjeitavaraustupa

Ohjeet Metsähallituksen ylläpitämien autiotupien käyttäjille: https://www.luontoon.fi/tuvat/tupatyypit/ohjeitaautiotupa

Metsähallituksen ylläpitämiä autiotupia saa käyttää tuotteillamme vain taukokäyttöön (esim. lämmittelyyn, ruoan valmistukseen ja varusteiden kuivaamiseen). Yöpyminen tapahtuu vain varaustuvissa.

13. ROSKATON RETKEILY

Asiakkaiden tulee noudattaa roskattoman retkeilyn periaatteita kaikilla tuotteilla.

Lue Metsähallituksen roskattoman retkeilyn periaatteista täältä: https://www.luontoon.fi/roskatonretkeily

14. ALENNUSHINNAT

Tuotteita koskevat alennushinnat on ilmoitettu verkkosivuilla kunkin tuotteen esittelysivulla. Alennukset koskevat tuotteen hintaa. Alennukset eivät koske muita kuluja (ks. 4. Sopimus, hakeutuminen ja maksut).

Kaverialennus

Jos asiakas osallistuu tuotteeseen yhdessä yhden tai useamman kaverinsa kanssa, on kukin heistä oikeutettu -5% kaverialennukseen. Kaverilla voidaan tarkoittaa myös puolisoa, perheenjäsentä tai sukulaista. Kaverialennukseen ei oikeuta jos henkilöt ovat tulleet kavereiksi osallistuttuaan johonkin Wild Adventures North:n tuotteeseen. Asiakkaan on ilmoitettava järjestäjälle aikeestaan hakeutua kaverinsa kanssa verkkosivujen hakulomakkeessa tai myöhemmin kirjallisesti muuta kautta. Kunkin kaverin tulee hakeutua mukaan tuotteeseen henkilökohtaisella hakulomakkeella 7 vuorokauden kuluessa siitä kun asiakas on ilmoittanut hänestä järjestäjälle. Kaverialennus huomioidaan tuotteen kirjallisen materiaalin laskussa kun järjestäjä on saanut hakulomakkeen vähintään yhdeltä asiakkaan ilmoittamalta kaverilta em. määräajan sisässä. Jos asiakkaalta on jo ehditty laskuttaa kirjallinen materiaali normaalihintaisena ja hän ilmoittaa kaveristaan jälkeenpäin tai kaverin hakulomake saapuu määräajan jälkeen, ei kaverialennusta hyvitetä hänelle jälkeenpäin jo lähetetystä laskusta. Tuotteen päättymisen jälkeen lähetetyssä laskussa kaverialennus kuitenkin huomioidaan, jos asiakkaan kaveri / kaverit on / ovat osallistunut / osallistuneet tuotteeseen. Jos asiakkaan kaveri / kaverit peruu / peruvat osallistumisensa ja asiakas osallistuu tuotteeseen yksin, ei hän ole oikeutettu kaverialennukseen kyseisellä tuotteella. Jo lähetetyssä laskussa huomioitua kaverialennusta ei kuitenkaan peritä takaisin.

Kanta-asiakasalennus

Jos asiakas on aikaisemmin osallistunut johonkin Wild Adventures North:n tuotteeseen, on hän sen jälkeen oikeutettu -10% kanta-asiakasalennukseen osallistuessaan mihin tahansa tuotteeseen. Oikeus kanta-asiakasalennukseen tulee voimaan siitä alkaen, kun asiakas on osallistunut tuotteeseen ja tuote on päättynyt. Jos asiakas hakeutuu useampaan tuotteeseen, mutta ei ole vielä osallistunut yhteenkään, ei hän vielä siinä vaiheessa ole oikeutettu kanta-asiakasalennukseen.

Alennushintojen päällekkäisyydet

Kaverialennus ja kanta-asiakasalennus eivät sulje toisiaan pois, vaan ne molemmat huomioidaan laskutuksessa, mikäli asiakas on niihin oikeutettu.


Ehdot päivitetty 4.4.2024